Vacuum distillation Machine – เครื่องกลั่น

มีการพัฒนาเครื่องกลั่นที่มีต้นแบบมาจากเครื่องทำความสะอาด และสามารถกลั่นจนได้คุณภาพ
เครื่องจะกลั่นของเหลวที่มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน ทำให้น้ำหรือของเหลวสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง